Privacy Protocol

Privacy Protocol

Inleiding
Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens hanteert Talent-N-Fit een Privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd, zoals het recht van inzage in uw gegevens, het recht om deze gegevens zo nodig te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

 1. Artikel 1.
   De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van mensen voor wie ze bestemd zijn.
 2. Artikel 2.
  Talent-N-Fit  is gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Wij verstrekken geen informatie aan derden behoudens mondelinge en/of schriftelijke toestemming van de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiging.
 3. Artikel 3.
  De wet geeft u het recht om de gegevens, zoals wij die hebben opgenomen, in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt. U kunt uw gegevens inzien op het aanvraag bij uw begeleider. U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen.
 4. Artikel 4.
  Talent-N-Fit zal uw gegevens nooit aan derden ter inzage geven of mondeling verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
 5. Artikel 5.
  Talent-N-Fit
   zal geen informatie over u en/of uw gezin opvragen zonder uw schriftelijke of mondelinge toestemming.
 6. Artikel 6.
  Gegevens van u en/of uw gezin worden gedurende de wettelijk vastgelegde termijn van 10 jaar bewaard.
 7. Artikel 7.
  De persoonsgegevens zijn opgeslagen in een beschermde omgeving.
 8. Artikel 8.
  Bij klachten over de omgang met uw gegevens kunt u zich richten tot uw coach of de klachtencommissie.

KvK-nummer 65290798 t.n.v. Talent-N-Fit  / BTW Nummer NL172814479B01

IBAN NL86KNAB0255 5560 12 / AGB code  98103119